! ! ! REZERVUJTE DNES A ZÍSKEJTE SLEVU 20% ! ! !

+420 608 577 677

Podmínky

Co požadujeme po našich zákaznících

  • platný občanský průkaz, u cizinců cestovní pas
  • platný řidičský průkaz
  • složit hotově kauci 5 000,- Kč + půjčovné dle ceníku na dohodnutou dobu pronájmu, minimálně však celkem 10 000,- Kč
  • minimální věk nájemce je omezen pouze vydáním řidičského průkazu

Půjčovní řád

Půjčovna je povinna předat zákazníkovi vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání, vybavené podle platných předpisů, čisté a s plnou nádrží pohonných hmot. S vozidlem je zákazníkovi předáno osvědčení o technickém průkazu vozidla, doklad o povinném ručení a karta CEBIA (v případě, že vozidlo je chráněno kódem CEBIA) - tyto doklady je zakázáno ponechávat v odstaveném vozidle.

Půjčovna platí zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel.

Vozidlo půjčovny je havarijně pojištěno pro území celé Evropy se spoluúčastí 5000,- Kč. Při odcizení je spoluúčast ve výši 5 % ceny vozu. Při likvidaci pojistné události zaplatí zákazník celou spoluúčast. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé následkem řízení motorového vozidla osobou, která nemá předepsané oprávnění k řízení motorového vozidla, dále se pojistné nevztahuje na škody, které vzniknou při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tyto škody hradí zákazník v plné výši. Každá nehoda, poškození nebo krádež vozidla či jeho částí nebo vybavení vozidla musí být neprodleně ohlášena na nejbližší oddělení Policie a půjčovně. Při nesplnění této povinnosti bude postih pojišťovny uplatněn proti zákazníkovi.

Zákazník je povinen vrátit vozidlo ve stanovený den a hodinu. Při nedodržení doby vrácení bude půjčovna účtovat následující příplatky: zpoždění 60 - 120 min. 10 % k denní sazbě, zpoždění do 4 hodin 25 % k denní sazbě, zpoždění do 8 hodin 50 % k denní sazbě, zpoždění do 24 hodin 75 % k denní sazbě, zpoždění nad 24 hodin 100 % k denní sazbě. Při překročení doby vrácení o 48 hodin bez udání důvodu bude tato skutečnost oznámena na Policii jako neoprávněné užívání cizí věci.

Při předčasném zrušení smlouvy ze strany zákazníka si půjčovna připočítává k ceně za skutečnou dobu půjčení příplatek 20 % z ceny za předem dohodnutou dobu. Zruší-li zákazník předčasně smlouvu u které byl sjednán měsíční paušál, bude mu za každý započatý den účtována denní sazba uvedená ve smlouvě.

Zákazník je plně odpovědný za škody které způsobí na vozidle. Jedná se zejména o nesprávné zacházení s motorem, převodovkou, stěrači, vnitřní výbavou, příslušenstvím a o přetěžování vozidla.

Zákazník je povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží benzínu a ve stejné čistotě v jaké vozidlo převzal. V opačném případě bude zákazníkovi účtována cena dotankovaného benzínu a poplatek 150,- Kč za mytí a čištění vozidla.Je-li vozidlo vybaveno uzamykacím zařízením je zákazník povinen při každém opuštění vozidla mimo běžného zajištění použít tohoto uzamykacího zařízení.

Zákazník je povinen zejména kontrolovat pravidelně stav a teplotu chladící kapaliny, stav motorového oleje, stav brzdové kapaliny a nahuštění pneumatik na předepsaný tlak. Zákazník je povinen používat výhradně výrobcem předepsané druhy pohonných hmot, olejů, maziv, chladicí a brzdové kapaliny.

Drobné závady typu výměna žárovky, pojistky apod. se zákazník pokusí opravit sám. Po přezkoumání nezbytnosti výdajů půjčovna stvrzenky za drobné opravy nebo materiál do celkové částky 500,- Kč proplatí. Při závažnější závadě zákazník ihned vyrozumí půjčovnu.

Škody vzniklé na kolech (průpichy, proražené pneumatiky, deformace ráfků) hradí zákazník.

Zákazník nesmí: umožnit řízení jiné osobě, než té, která je uvedena v půjčovní smlouvě (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak), provádět na karoserii, funkčních částech a vybavení vozidla jakékoliv neodborné nebo nedovolené úpravy a zásahy, přetěžovat vozidlo, upravovat exteriér a interiér vozidla (nálepkami, barvou, nápisy, tapetou apod.) - v případě nedodržení tohoto zákazu hradí zákazník náklady na uvedení vozidla do původního stavu, zúčastňovat se s půjčeným vozidlem soutěžních jízd a závodů nebo používat vozidlo ke cvičným jízdám, vybavit vozidlo bez souhlasu půjčovny dalším vlastním vybavením (např. autorádio, anténa, závěsné zařízení, mlhovky apod.), pronajímat vozidlo půjčovny dalším osobám.

Půjčovna má právo: při závažnějším nebo opakovaném porušení půjčovního řádu odstoupit od uzavřené smlouvy o pronájmu vozidla a uplatnit u zákazníka náhradu vzniklých škod, bez povinnosti vrátit zálohu, při úmyslném, nebo zákazníkem zaviněném poškození zničení, ztrátě, nebo odcizení celého vozidla nebo jeho částí vybavení, pokud není kryto pojišťovnou, uplatnit u zákazníka nárok na náhradu způsobené škody, uplatnit u zákazníka nárok na náhradu škody způsobené nepřistavením vozidla k předepsané údržbě, při poškození, nebo nadměrném znečištění vnitřku vozidla, které neodpovídá běžnému použití a provozu, požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo dezinfekcí vozidla, při poškození nebo ztrátě některého z dokladů předaného s vozidlem účtovat náklady na jeho rekonstrukci.

Za vozidlo plně zodpovídá osoba, která podepsala smlouvu o pronájmu vozidla.

Smluvní penále činí: 1% z dlužného půjčovného dle uzavřené smlouvy o pronájmu, 1% z dlužných částek stanovených v bodech 3.,4.,5.,6.,7. a 12. půjčovního řádu za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.

Ve vozidlech platí zákaz kouření, při jeho porušení může být účtován poplatek 2.000,- Kč za čištění vozidla.