Podmínky

Co požadujeme po našich zákaznících

foto
 • platný občanský průkaz, u cizinců cestovní pas
 • platný řidičský průkaz 
 • kopie těchto dokladů (možno zhotovit u nás, pokud se vozidlo přistavuje, zákazník zajišťuje kopie sám)
 • složit hotově kauci 5 000,- Kč + půjčovné dle ceníku na dohodnutou dobu pronájmu, minimálně však celkem 10 000,- Kč
 • minimální věk nájemce je omezen pouze vydáním řidičského průkazu 

Půjčovní řád

Půjčovna je povinna předat zákazníkovi vozidlo ve stavu způsobilém k  řádnému užívání, vybavené podle platných předpisů, čisté a s plnou nádrží pohonných hmot. S vozidlem je zákazníkovi předáno osvědčení o technickém průkazu vozidla, doklad o povinném ručení a karta CEBIA (v případě, že vozidlo je chráněno kódem CEBIA) - tyto doklady je zakázáno ponechávat v odstaveném vozidle.

Půjčovna platí zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel. 

foto

Vozidlo půjčovny je havarijně pojištěno pro území celé Evropy se spoluúčastí 5000,- Kč. Při odcizení je spoluúčast ve výši 10 % ceny vozu. Při likvidaci pojistné události zaplatí zákazník celou spoluúčast. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé následkem řízení motorového vozidla osobou, která nemá předepsané oprávnění k řízení motorového vozidla, dále se pojistné nevztahuje na škody, které vzniknou při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tyto škody hradí zákazník v plné výši. Každá nehoda, poškození nebo krádež vozidla či jeho částí nebo vybavení vozidla musí být neprodleně ohlášena na nejbližší oddělení Policie a půjčovně. Při nesplnění této povinnosti bude postih pojišťovny uplatněn proti zákazníkovi.

Zákazník je povinen vrátit vozidlo ve stanovený den a hodinu. Při nedodržení doby vrácení bude půjčovna účtovat následující příplatky: zpoždění 60 - 120 min. 10 % k denní sazbě, zpoždění do 4 hodin 25 % k denní sazbě, zpoždění do 8 hodin 50 % k denní sazbě, zpoždění do 24 hodin 75 % k denní sazbě, zpoždění nad 24 hodin 100 % k denní sazbě. Při překročení doby vrácení o 48 hodin bez udání důvodu bude tato skutečnost oznámena na Policii jako neoprávněné užívání cizí věci. 

Při předčasném zrušení smlouvy ze strany zákazníka si půjčovna připočítává k ceně za skutečnou dobu půjčení příplatek 20 % z ceny za předem dohodnutou dobu. Zruší-li zákazník předčasně smlouvu u které byl sjednán měsíční paušál, bude mu za každý započatý den účtována denní sazba uvedená ve smlouvě. 

Zákazník je plně odpovědný za škody které způsobí na vozidle. Jedná se zejména o nesprávné zacházení s motorem, převodovkou, stěrači, vnitřní výbavou, příslušenstvím a o přetěžování vozidla. 

foto

Zákazník je povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží benzínu a ve stejné čistotě v jaké vozidlo převzal. V opačném případě bude zákazníkovi účtována cena dotankovaného benzínu a poplatek 150,- Kč za mytí a čištění vozidla.Je-li vozidlo vybaveno uzamykacím zařízením je zákazník povinen při každém opuštění vozidla mimo běžného zajištění použít tohoto uzamykacího zařízení.

Zákazník je povinen zejména kontrolovat pravidelně stav a teplotu chladící kapaliny, stav motorového oleje, stav brzdové kapaliny a nahuštění pneumatik na předepsaný tlak. Zákazník je povinen používat výhradně výrobcem předepsané druhy pohonných hmot, olejů, maziv, chladicí a brzdové kapaliny. 

Drobné závady typu výměna žárovky, pojistky apod. se zákazník pokusí opravit sám. Po přezkoumání nezbytnosti výdajů půjčovna stvrzenky za drobné opravy nebo materiál do celkové částky 500,- Kč proplatí. Při závažnější závadě zákazník ihned vyrozumí půjčovnu. 

Škody vzniklé na kolech (průpichy, proražené pneumatiky, deformace ráfků) hradí zákazník. 

Zákazník nesmí: umožnit řízení jiné osobě, než té, která je uvedena v půjčovní smlouvě (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak), nesmí porušit plomby na tachometru a jeho náhonu - za porušení plomby účtuje půjčovna zákazníkovi poplatek 15 000,- Kč, provádět na karoserii, funkčních částech a vybavení vozidla jakékoliv neodborné nebo nedovolené úpravy a zásahy, přetěžovat vozidlo, upravovat exteriér a interiér vozidla (nálepkami, barvou, nápisy, tapetou apod.) - v případě nedodržení tohoto zákazu hradí zákazník náklady na uvedení vozidla do původního stavu, zúčastňovat se s půjčeným vozidlem soutěžních jízd a závodů nebo používat vozidlo ke cvičným jízdám, vybavit vozidlo bez souhlasu půjčovny dalším vlastním vybavením (např. autorádio, anténa, závěsné zařízení, mlhovky apod.), pronajímat vozidlo půjčovny dalším osobám. 

foto

Půjčovna má právo: při závažnějším nebo opakovaném porušení půjčovního řádu odstoupit od uzavřené smlouvy o pronájmu vozidla a uplatnit u zákazníka náhradu vzniklých škod, bez povinnosti vrátit zálohu, při úmyslném, nebo zákazníkem zaviněném poškození zničení, ztrátě, nebo odcizení celého vozidla nebo jeho částí vybavení, pokud není kryto pojišťovnou, uplatnit u zákazníka nárok na náhradu způsobené škody, uplatnit u zákazníka nárok na náhradu škody způsobené nepřistavením vozidla k předepsané údržbě, při poškození, nebo nadměrném znečištění vnitřku vozidla, které neodpovídá běžnému použití a provozu, požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo dezinfekcí vozidla, při poškození nebo ztrátě některého z dokladů předaného s vozidlem účtovat náklady na jeho rekonstrukci. 

Za vozidlo plně zodpovídá osoba, která podepsala smlouvu o pronájmu vozidla. 

Smluvní penále činí: 1% z dlužného půjčovného dle uzavřené smlouvy o pronájmu, 1% z dlužných částek stanovených v bodech 3.,4.,5.,6.,7. a 12. půjčovního řádu za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky. 

Je-li vozidlo vybaveno autorádiem s odnímatelným panelem, zákazník nesmí nechávat panel v opuštěném voze.


Cena za půjčení vozidla obsahuje

 • Dálniční známku
 • Autorádio
 • Zdarma 200km/den (1,90Kč/km nad limit)
 • Pravidelný servis
 • Povinné ručení
 • Náhradní vozidlo
 • Asistenční služba 24h
 • Havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti

S-Car Plus navíc obsahuje

 • Diesel motor
 • Klimatizaci
 • Nadstandardní výbavu

Vozy s automatickou převodovkou

V nabídce také vozy s automatickou převodovkou - aktuální ceny a informace o nabídce těchto vozů Vám rádi sdělíme individuálně dle Vašich požadavků.

Zavolejte nám a získejte slevu Napište nám email a máte další